pythonmatplotlibimshowsavefigpythonimagecolorsimshowimagematplotlibpytorchtensorimshowpythonmatplotlibimshowyaxispythonmatplotlibsubplotimshowmatplotlib-gridspecpythonmatplotlibdata-scienceimshowpythonmatplotlibimshowxtickspythonmatplotlibsubplotimshowpythonopencvmatplotlibimshowpythonmatplotlibgrayscaleimshowpythonmatplotlibcolorbarimshowmatplotlibheatmapimshowlinegraphpythonmatplotlibimshowpythonmatplotlibcolorbarimshowpythonmatplotlibimshowpythonmatplotlibimshowpythonmatplotlibrgbacolorbarimshowpythonnumpymatplotlibplotimshowpythonmatplotlibplotimshowpythonnumpymatplotlibsubplotimshowpythonnumpymatplotlibimshowpythonmatplotlibnancolormapimshowpythonmatplotlibcolorbarimshowpythonmatplotlibimshowpythonopencvmatplotlibimshowpythonmatplotlibsubplotimshowpythonmatplotlibimshowpythonmatplotlibsubplotimshowpythonmatplotlibimshowmatplotlib-3dpythonpandasdataframematplotlibimshow