stringlocalizationtranslationgodotgodot4godotgdscriptgodot4game-developmentgodot4godot4camera2dgodotgdscriptgodot4godotgdscriptgodot4c#godot4mathvector3dgodotgodot43dgame-enginegdscriptgodot4arraysparent-childgame-developmentgdscriptgodot4godotgdscriptgodot4godotgodot4game-developmentgodotgdscriptgodot4c#game-physicsgame-developmentgodotgodot4godotgdscriptgodot4c#async-awaitgdscriptgodot4c#game-developmentgodot4c#raycastingvariantgodot4godotgdscriptgodot4jsongithubgodot4godotgodot4godotgodot4nodesgame-enginegodotgdscriptgodot4gdscriptgodot4godotgdscriptgodot4c++godotgodot4animationgodotgodot4c#godotgodot4godotgodot4godotgodot4