pythonpython-3.xpandasurllibpythonsslpython-3.xhttpsurllibpythonbeautifulsouppython-requestsurllibpythonurllibhttp-status-code-403pythonurllibpythonpython-2.7sslssl-certificateurllibpython-3.xurllibattributeerrorpythonpython-3.xurllibpythonbeautifulsoupfile-iourllibpythonpandassslpython-requestsurllibpython-3.xhttppython-requestsurllibpython-2.7python-3.xgpswgeturllibpythonbeautifulsoupurllibpythonpython-3.xurlurllibpythonurlliburllib2pythonhttpurllibpythonurlliburlencodepythonsslurllibpythonproxyurllibpythonhttpdnsurllibpython-requestspythonurllibfeedparserpythonexceptionurlliburllibpython-2.xhttplibpythonflaskurllibpythonbeautifulsoupurllibpython-3.xfiledownloadurllibpythonpython-2.7pysparkurllibapache-spark-sqlpythonpython-3.xurllibpythonwebrequesturllibpythonbrowsercgiurllib