c++bitcoinlitecoinc++opensslblockchainlitecoinvb.nethashhexscryptlitecoinbitcoincryptocurrencylitecoinbase58phphtmljsonresponselitecoinblockchainbitcoinlitecoinblockchainbitcoincryptocurrencylitecointransactionslitecoinphpapachepermissionslitecoinbitcoinjlitecoinbitcoinlitecoin