stringsql-server-2008countc++stringjavastringif-statementjavascriptstringrandomrubystringbytejavastringapache-stringutilsstring-utilsc#stringconsole-applicationkeyboard-eventsbackspacec#.netstringhexpythonstringc#.netstringtypesaliasregexemacsstringlisprstringstrsplitc#htmlasp.net-mvcstringrawrstringdataframecsvimportc#stringsplit.net-micro-frameworkpythonregexstringalgorithmphpstringvalidationpreg-matchwhitelistpythonstringjavascriptstringnode.jsstreaminputstreamstringgoogle-sheetsreplacec#stringc#stringasciirregexstringgreptidyversepythonpython-3.xstringformattingpython-2.xandroidstringkotlinmobilefrontendstringvb.netjavascriptstringintegerdata-conversionc++stringc++17atoistring-viewrstringtextformattingnumbersjavascriptc#asp.netstringrazor