hardwarelegacyfloppyassemblyvirtual-machinebootosdevfloppyx86g++osdevirqfloppyassemblyx86-16bootloaderbiosfloppylinuxassemblykernelbiosfloppysolaristarfilesplittingfloppyretro-computinggccx86inline-assemblybiosfloppyassemblyx86-16bootloaderbiosfloppyc++for-loopc-stringsstrncmpfloppyassemblynasmbootbootloaderfloppyx86x86-16bootloaderbiosfloppyassemblyx86biosbochsfloppylinuxx86osdevddfloppyassemblyx86bootloaderosdevfloppylinuxbootloaderbochsfloppycdosturbo-cfloppyassemblyx86dosx86-16floppyiooperating-systembiosfloppyoperating-systemkernelnasmbootloaderfloppydiskfatfloppylinuxsudomountddfloppyassemblyvirtual-machinenasmldfloppybootloaderosdevfloppybootloaderosdevfloppyassemblyx86x86-16biosfloppybootfloppyretro-computingamigaassemblyx86nasmreal-modefloppycompressiontheoryfilesizefloppyoperating-systemvirtualfloppywindowsdriveenumeratefloppy